ALGEMENE VOORWAARDEN ROBUST-MT MARINE TECHNOLOGY B.V.

Definities
 1. Robust-MT Marine Technology B.V.: Robust-MT Marine Technology B.V., gevestigd te Monster onder KvK nr. 85785717.
 2. Klant: degene met wie Robust-MT Marine Technology B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Robust-MT Marine Technology B.V. en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Robust-MT Marine Technology B.V..  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Robust-MT Marine Technology B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Robust-MT Marine Technology B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Robust-MT Marine Technology B.V. te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Robust-MT Marine Technology B.V. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de (web)winkel tenzij vooraf anders overeengekomen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Robust-MT Marine Technology B.V. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Robust-MT Marine Technology B.V.. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Robust-MT Marine Technology B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Robust-MT Marine Technology B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Robust-MT Marine Technology B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Robust-MT Marine Technology B.V. te betalen. 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Robust-MT Marine Technology B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Robust-MT Marine Technology B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Robust-MT Marine Technology B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument (dus geen zakelijke klant) kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. Het product niet is gebruikt.
  2. Het geen product is (zoals een ingebouwde elektromotor) dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast (de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn).
  3. Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@robust-mt.nl.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Robust-MT Marine Technology B.V., bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

De kosten voor retour zijn voor rekening klant.

Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Robust-MT Marine Technology B.V. deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Robust-MT Marine Technology B.V. heeft geretourneerd in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele kaarten. Als hiervan sprake is en het product is ongebruikt zal het aankoopbedrag worden vergoed. Anders vergoeden we tot 60% van het aankoopbedrag.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. Robust-MT Marine Technology B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Robust-MT Marine Technology B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Robust-MT Marine Technology B.V..
 3. Robust-MT Marine Technology B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Robust-MT Marine Technology B.V. te verrekenen met een vordering op Robust-MT Marine Technology B.V.. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Robust-MT Marine Technology B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Robust-MT Marine Technology B.V. op grond van wat voor met Robust-MT Marine Technology B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Robust-MT Marine Technology B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Robust-MT Marine Technology B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Robust-MT Marine Technology B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Robust-MT Marine Technology B.V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Robust-MT Marine Technology B.V. het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Robust-MT Marine Technology B.V. kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door Robust-MT Marine Technology B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Robust-MT Marine Technology B.V..
 3. Zodra de Robust-MT Marine Technology B.V. weet dat de levertijd mogelijk overschreden wordt, moet hij dit schriftelijk aan de consument laten weten. Daarbij moet hij vermelden wat de reden van de overschrijding is en (zo mogelijk) hoeveel langer de levertijd wordt. 
 4. Is er een vertraging ontstaan die het redelijkerwijs voorzienbare gevolg is van een nalatigheid van de klant, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van die vertraging. Ook moet de consument de eventuele kosten betalen die door deze nalatigheid ontstaan. Onder nalatigheid wordt verstaan dat de consument niet voldoet aan een verplichting die hij tegenover Robust-MT Marine Technology B.V. heeft met betrekking tot de te leveren zaak. Hiervan is in ieder geval sprake als de consument – ondanks een tijdige aanmaning – niet op tijd het (opeisbare) bedrag betaalt dat hij aan Robust-MT Marine Technology B.V. verschuldigd is. 
 5. Is de levertijd met meer dan 100% overschreden en zijn de oorzaken daarvan aan Robust-MT Marine Technology B.V. toe te rekenen? Dan is Robust-MT Marine Technology B.V. in verzuim als:
  a. de klant hem schriftelijk op zijn tekortkomingen heeft gewezen (in gebreke heeft gesteld), waarbij hij hem een redelijke termijn heeft gegeven om zijn verplichtingen na te komen; en 
  b. Robust-MT Marine Technology B.V. zijn verplichtingen binnen deze termijn niet is nagekomen.
 6. De klant hoeft Robust-MT Marine Technology B.V. niet in gebreke te stellen als het voor Robust-MT Marine Technology B.V. blijvend onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen of als de ondernemer heeft laten weten dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  Als Robust-MT Marine Technology B.V. in verzuim is, heeft de klant het recht om de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden conform artikel 20 van deze voorwaarden.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Robust-MT Marine Technology B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Robust-MT Marine Technology B.V., bij gebreke waarvan Robust-MT Marine Technology B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Op ieder product geldt een garantietermijn van 1 jaar of meer indien vermeld. De garantietermijn bedraagt 6 maanden bij professioneel gebruik, dat wil zeggen gebruik of aankoop door een natuurlijk danwel rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij motoren gaat de garantie gaat in op de dag van levering. 
 2. Behalve als er wegens specifieke eisen andere afspraken zijn gemaakt, zijn bij de uitvoering van de overeenkomst de volgende afwijkingen toegestaan: 10% over de afmetingen, diepgang, doorvaarhoogte, gewicht, vermogen.
 3. De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Robust-MT Marine Technology B.V. heeft voldaan.
 4. De garantie geldt slechts voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. De klant kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.
 5. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 6. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage, ondeskundig gebruik, een gebrek aan zorgvuldigheid; en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door klant, gebreken aan of ongeschiktheid van door de klant gebruikte materialen of hulpmiddelen, aangebrachte wijzigingen aan het product, installatie, montage, wijziging of reparatie door de klant of door derden, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, vorst, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud (conform onder andere de handleiding) alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Robust-MT Marine Technology B.V. staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het vaartuig of van andere zaken, als hij dit ontwerp niet zelf heeft aangeleverd. Ook staat Robust-MT Marine Technology B.V. niet in voor de bruikbaarheid en deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de klant heeft bepaald dat ze gebruikt moeten worden of die de consument zelf heeft geleverd. Als de Robust-MT Marine Technology B.V. weet of kan weten dat het ontwerp of de materialen bepaalde tekortkomingen hebben, zal Robust-MT Marine Technology B.V. daarop attenderen.
 7. Buiten de garantie vallen: verkleuring, verbleking, gevolgen van trekken, schaven of scheuren, barsten, verwaarlozing, ongevallen en normale slijtage.
  Ook schades als gevolg van onjuist of ondeskundig gebruik vallen hierbuiten.
 8. Informeer bij Robust-MT Marine Technology B.V. of bij de fabrikant, welke wijzigingen zelf aan de geleverde producten kunnen worden doorgevoerd, en vooral wat niet zelf mag worden gewijzigd. De fabrieksgarantie kan komen te vervallen.
 9. Alle ongelukken en de daaruit voortvloeiende schade zijn uitgesloten van deze garantie. Hierbij vervallen voorgaande garantiebepalingen stilzwijgend, tot de duur van deze garantie.
 10. De garantie komt eveneens te vervallen als een vaartuig is gebruikt met een motor, die het toegestane motorvermogen, zoals door de fabrikant is aangegeven, overschrijdt.
 11. Alle reparaties, die niet worden uitgevoerd door een erkende reparateur, vallen buiten de garantie. Het is van belang om eerst contact op te nemen Robust-MT Marine Technology B.V. bij een defect.
 12. Geen garantie wordt gegeven op:
  1. Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
  2. Het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever.
  3. Onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
 13. Als de service niet gedekt is door deze garantie, zal de koper de kosten van arbeid en materialen en andere kosten in relatie tot deze service betalen.
 14. De garantieplicht kan zich beperken tot het repareren van een kapot deel of tot de vervanging van een deel (of meerdere delen), indien dit nodig is om het disfunctioneren van het materiaal, of om het defect te verhelpen.
 15. Deze garantie geeft geen recht op: vrachtkosten, tewaterlating kosten, opslagkosten, huurkosten, of kosten die gemaakt zijn bij enig ander ongemak, of bij verlies van tijd en inkomen.
 16. Robust-MT Marine Technology B.V. behoudt zich het recht toe, om verbeteringen of veranderingen in het ontwerp toe te passen en eventueel een afwijkend product te gebruiken (anders dan het oorspronkelijke product), zonder overleg vooraf.
 17. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 
 18. Gebreken die bij de koop of levering niet waarneembaar waren en gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan, worden hersteld op de locatie van Robust-MT Marine Technology B.V. of een door Robust-MT Marine Technology B.V. toe te wijzen locatie in Nederland. Bij een door een klant aan te wijzen locatie worden transportkosten berekend. 
 19. De klant moet zich voor de uitvoering van dit herstel wenden tot Robust-MT Marine Technology B.V..
 20. Claims die worden aangemeld onder deze garantie, zullen uitgevoerd worden, na inspectie door Robust-MT Marine Technology B.V..
 21. Robust-MT Marine Technology B.V. zal de reparaties (laten) uitvoeren.
 22. De klant kan geen aanspraak maken op herstel van gebreken:
  1. Als de klant – nadat hij de gebreken heeft geconstateerd – deze niet binnen redelijke tijd aan Robust-MT Marine Technology B.V. heeft gemeld.
  2. Als Robust-MT Marine Technology B.V. niet alsnog de gelegenheid heeft gekregen om de gebreken te herstellen.
  3. Als derden zonder voorkennis of toestemming van de Robust-MT Marine Technology B.V. werkzaamheden aan de betreffende zaak hebben verricht. Dit laatste geldt alleen voor garantiewerkzaamheden waar de klant een beroep op doet.
 23. Onverminderd de inhoud van de overige voorwaarden, geldt de garantie
  in ieder geval niet in de navolgende gevallen:
  1. Noodzakelijke reparaties die het gevolg zijn van het verwaarlozen van het periodieke onderhoud zoals vermeld in het bij het Product behorende instructieboekje
  2. Het Product is gebruikt op een wijze die niet door de fabrikant is aanbevolen of is goedgekeurd
  3. Noodzakelijke reparaties ten gevolge van verkeersongevallen/ aanvaringen
  4. Noodzakelijke reparaties ten gevolge van misbruik
  5. Noodzakelijke reparaties ten gevolge van verwaarlozing en het niet of op onjuiste wijze opvolgen van de in het instructieboekje aangegeven aanwijzingen
  6. Noodzakelijke reparaties ten gevolge van het gebruik van andere dan originele onderdelen of onderdelen die door de producent zijn aanbevolen
  7. Noodzakelijke reparaties ten gevolge van het gebruik van de Producten in ongebruikelijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in wedstrijden
  8. Reparaties ten gevolge van verrichtingen, die verder gaan dan de specificaties van fabrikant voor het Product of ten gevolge van veranderingen aan het Product zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming van fabrikant is verkregen
  9. Noodzakelijke reparaties ten gevolge van natuurrampen
  10. Gevolgschade
  11. Routine onderhoudsbeurten, zoals olie verversen
  12. Het ontkleuren, verschieten, barsten, etc. van de laklaag of slijtage van rubber en kunststof onderdelen ten gevolge van milieu-invloeden
  13. Vervanging van onderdelen zoals bougies, lampen, zekeringen, kool – borstels, verschillende pakkingen (behalve koppakking) en dichtingen, lagers en olieafdichtingen.
 24. De klant kan het herstel, op kosten van de Robust-MT Marine Technology B.V., door een derde laten uitvoeren, als het herstel noodzakelijk is en de kosten ervan redelijk zijn. Om die redelijkheid vast te stellen wordt gekeken naar het prijsniveau van de Robust-MT Marine Technology B.V.. Robust-MT Marine Technology B.V. beslist in overleg met de klant welk bedrijf het herstel zal kunnen gaan uitvoeren. Herstel door een derde is alléén mogelijk:
  1. Als Robust-MT Marine Technology B.V. niet of niet tijdig in staat of bereid is om het gebrek op een eigen locatie te herstellen; of
  2. Als de noodzakelijke kosten om het vaartuig naar een locatie van de Robust-MT Marine Technology B.V. te vervoeren niet in verhouding staan tot de kosten van het herstel op die locatie; of
  3. als vanwege de omstandigheden van de klant niet van hem kan worden verlangd dat hij het herstel op een locatie van de Robust-MT Marine Technology B.V. laat uitvoeren. 
 25. Niet direct noodzakelijke reparaties kunnen in de periode tussen september en maart worden ingepland.
 26. Aanvullende bepalingen:
  1. Deze beperkte garantie biedt klanten voor recreatief gebruik (niet commerciële gebruikers) dekking voor één (1) jaar (tenzij de producent een langere fabrieksgarantie af geeft) vanaf de datum waarop het product voor het eerst wordt verkocht of de datum waarop het product voor het eerst in gebruik wordt genomen. Welke datum wordt aangehouden is afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
  2. Hardware-items vallen eveneens onder deze garantie en hebben een garantietermijn van 1 jaar (tenzij de producent een langere fabrieksgarantie af geeft), zelfs als ze aan de romp zijn bevestigd. Commercieel gebruik van de boot(en) maakt de garantie ongeldig. Commercieel gebruik wordt gedefinieerd als elk werk- of dienstverbandgerelateerd gebruik van het product of elk gebruik van het product dat inkomsten genereert binnen de garantieperiode. De garantieperiode vervalt ook als het product slechts af en toe wordt gebruikt voor dergelijke doeleinden.
  3. De reparatie of vervanging van onderdelen of het uitvoeren van onderhoud onder deze garantie, verlengen de duur van de garantie niet. Tevens wordt de oorspronkelijke vervaldatum van de garantie aangehouden.
  4. De enige en exclusieve verplichting van Robust-MT Marine Technology B.V. onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van een defect onderdeel (zoals het repareren van structurele motorische defecten) of het terugbetalen van de aankoopprijs van het product. De keuze voor de methode die wordt toegepast ligt te allen tijde bij Robust-MT Marine Technology B.V..
  5. Deze dekking omvat de reparatie van elk oppervlak met een gellaag van de romp of het dek dat laminaatafbladderingen vertoont die worden veroorzaakt door een defect in materiaal of vakmanschap, op voorwaarde dat het originele oppervlak met fabrieksgellaag op geen enkele manier is veranderd, zoals door een ongeluk, reparatie of het aanbrengen van een andere laag dan onderwaterverf of een onjuiste voorbereiding van het oppervlak voor verf (d.w.z. overmatig schuren, zandstralen, e.v.).
  6. Robust-MT Marine Technology B.V. behoudt zich het recht voor om producten van tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen zonder de verplichting op zich te nemen om eerder vervaardigde producten te wijzigen of te verbeteren.
  7. Indien de eigenaar aanspraak doet op de garantie, zal enige vorm van reparatie of vervanging nimmer de reële marktwaarde van het product op de datum van de aanspraak op de garantie overschrijden.
  8. Het gebruikmaken van reparatie of vervanging van onderdelen die defect blijken te zijn met betrekking tot fabrieksmaterialen of vakmanschap en die onder deze beperkte garantie vallen, vormt het enige en exclusieve remedie van de eigenaar tegen Robust-MT Marine Technology B.V. voor elke vorm van claims of economisch geleden verlies als gevolg van productfalen.
  9. De voorwaarden in dit document mogen niet worden gewijzigd, aangepast, door enige handeling afgeweken worden, nalatig, vertegenwoordigd, hetzij mondeling of schriftelijk, met uitzondering van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een medewerker van Robust-MT Marine Technology B.V. op directie niveau.
  10. De klant moet Robust-MT Marine Technology B.V. een redelijke kans geven om de reparatie uit te voeren en redelijke toegang verlenen tot het product voor garantieservice. Garantieclaims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie af te leveren. Als de koper het product niet kan afleveren, moet Robust-MT Marine Technology B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Robust-MT Marine Technology B.V. zorgt dan voor de inspectie en eventuele gedekte reparatie. De koper zal in dat geval alle daarmee samenhangende transportkosten betalen en/of de volledige reistijd vergoeden.
  11. Als de geleverde dienst niet door deze garantie wordt gedekt, betaalt de koper alle arbeids- en materiaalkosten en alle andere kosten in verband met die dienst.
  12. De koper zal het product of onderdelen van het product niet rechtstreeks naar Robust-MT Marine Technology B.V. verzenden, tenzij daarom wordt verzocht door Robust-MT Marine Technology B.V..
  13. Elk product of onderdeel dat door de koper wordt verzonden voor inspectie of reparatie moet worden verzonden met vooruitbetaalde transportkosten.
  14. Deze beperkte garantie dekt niet:
   1. De motor, hekaandrijvingen, aandrijvingen, keerkoppelingen, bedieningselementen, propellers, apparaten, accu’s of andere uitrusting of accessoires die hun eigen garanties hebben, onderdelen, apparatuur of accessoires die niet door Robust-MT Marine Technology B.V. zijn geïnstalleerd.
   2. Schade veroorzaakt door wijziging, misbruik, een ongeval of het raken van een object onder water, items voor routineonderhoud, aanpassingen, abnormaal gebruik, verwaarlozing, onjuist onderhoud of gebruik van een accessoire, apparatuur of onderdeel dat niet door Robust-MT Marine Technology B.V. is vervaardigd of verkocht.
   3. De garantie vervalt bij gebruik van het product voor races, racevoorbereiding, andere competitieve activiteiten of militaire doeleinden ongeacht het moment of de duur van de activiteit.
   4. De garantie vervalt bij overtreding van de specificatie van het maximale vermogen op het capaciteitsplaatje. Uitgaven in verband met uithalen, te water laten, slepen, opslag, telefoneren, huur, ongemak, slipkosten, verzekeringsdekking, afbetalingen van leningen, tijdverlies, gederfde inkomsten of enige andere vorm van incidentele of gevolgschade vallen niet onder deze garantie.
   5. Geen enkele persoon of entiteit, inclusief door Robust-MT Marine Technology B.V. geautoriseerde verkopers, heeft de bevoegdheid gekregen van Robust-MT Marine Technology B.V. om enige bevestiging, vertegenwoordiging of garantie te geven met betrekking tot het product, anders dan vervat in deze beperkte garantie, en een dergelijke bevestiging, vertegenwoordiging of garantie zal, indien gemaakt, niet afdwingbaar zijn tegen Robust-MT Marine Technology B.V..
 27. Overige beperkingen
  1. Behalve zoals hierin vermeld, of zoals vermeld in enige andere schriftelijke uitdrukkelijke garanties die zijn verstrekt door Robust-MT Marine Technology B.V., zijn er geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties die berusten op het product.
  2. Alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties van geschiktheid en verkoopbaarheid, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Robust-MT Marine Technology B.V. wijst verder elke aansprakelijkheid af voor economisch verlies als gevolg van claims met betrekking tot productfalen, nalatigheid, een defect ontwerp, een fabrieksfout, het ontbreken van waarschuwingen en/of instructies, gebrekkige zeewaardigheid en enige andere aansprakelijkheid theorie die niet uitdrukkelijk gedekt wordt onder de voorwaarden van deze beperkte garantie.
  4. Voor zover wettelijk vereist, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid beperkt voor de duur van de respectieve uitdrukkelijke beperkte garanties die hierin worden vermeld. Voor zover toegestaan door de wet heeft Robust-MT Marine Technology B.V. noch de verkoper enige verantwoordelijkheid voor verlies van gebruik van het product, verlies van tijd, ongemak, commercieel verlies of gevolgschade.
  5. Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, hierdoor kunnen de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn.
  6. Deze garantie geeft de eigenaar specifieke wettelijke rechten en de eigenaar heeft mogelijk ook andere rechten die per rechtsgebied kunnen verschillen.
  7. Retailklanten in de Europese Unie (EU) kunnen op grond van de toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen wettelijke rechten hebben die niet worden beïnvloed door deze beperkte garantie.
  8. De wettelijke rechten van de retailklant, onder enige toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen, zullen niet worden beïnvloed.

Vrijwaring

 De klant vrijwaart Robust-MT Marine Technology B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Robust-MT Marine Technology B.V. geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door Robust-MT Marine Technology B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Robust-MT Marine Technology B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Robust-MT Marine Technology B.V. in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Robust-MT Marine Technology B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Robust-MT Marine Technology B.V.. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Robust-MT Marine Technology B.V..
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Robust-MT Marine Technology B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid klant

De klant is aansprakelijk voor schade van Robust-MT Marine Technology B.V. als die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de klant of de zijnen.

Als Robust-MT Marine Technology B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Robust-MT Marine Technology B.V. verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Robust-MT Marine Technology B.V.

 1. Robust-MT Marine Technology B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien Robust-MT Marine Technology B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Robust-MT Marine Technology B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Robust-MT Marine Technology B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Robust-MT Marine Technology B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Robust-MT Marine Technology B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Robust-MT Marine Technology B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Robust-MT Marine Technology B.V. in verzuim is. 
 3. Robust-MT Marine Technology B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Robust-MT Marine Technology B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Robust-MT Marine Technology B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Robust-MT Marine Technology B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Robust-MT Marine Technology B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Robust-MT Marine Technology B.V. kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Robust-MT Marine Technology B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Robust-MT Marine Technology B.V. er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Robust-MT Marine Technology B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Robust-MT Marine Technology B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Robust-MT Marine Technology B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Robust-MT Marine Technology B.V.. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Robust-MT Marine Technology B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Robust-MT Marine Technology B.V. is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 8 juni 2022, laatst gewijzigd op 8 juni 2022.